Verzuimbeleid

College Den Hulster heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn na ziekmelding. Daarom hebben we het ziekteverzuimbeleid volgens M@ZL (spreek uit “Mazzel”) in het schoolreglement opgenomen. M@ZL staat voor Medische Advisering van de Ziek gemelde leerling. Wanneer de school zelf structureel aandacht besteedt aan de ziek gemelde leerling, en indien nodig of gewenst de jeugdarts consulteert, kan de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd worden 

Bij het verzuimbeleid volgens M@ZL werken drie partijen nauw samen:

  • De school 
  • Een jeugdarts 
  • De leerplichtambtenaar 

De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden lid van het zorgteam van onze school. 

De werkwijze
In het geval van ziekte vragen ouders aan school vrijstelling voor het volgen van het lesprogramma, voor hun zoon of dochter.Bij langdurig (vanaf de zevende schooldag aaneengesloten ziek) of frequent (elke vierde ziekmelding in 12 schoolweken) ziekteverzuim gaat de school in gesprek met leerling en ouders en laat zij zich zo nodig adviseren door de jeugdarts. We vinden het belangrijk dat de leerling weer zo snel en zo goed mogelijk aan het lesprogramma kan deelnemen.

De leerling en ouders worden uitgenodigd voor een gesprek op school (met de mentor / zorgcoördinator). Zij ontvangen hiervoor een brief/ worden hiertoe telefonisch uitgenodigd, waaraan toegevoegd een overzicht uit het aanwezigheidsregistratiesysteem van de leerling. Naar aanleiding van dit gesprek kan een uitnodiging volgen voor een consult bij de jeugdarts. 

Wat doet de jeugdarts? De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, onderzoekt de leerling zo nodig en bespreekt samen met leerling en ouders(s) de gewenste zorg. De jeugdarts adviseert over deelname aan het lesprogramma en biedt handvatten aan leerling, ouders en school voor het optimaliseren van deze deelname. Het gesprek met de jeugdarts is vertrouwelijk. In verband met het medische beroepsgeheim koppelt de jeugdarts inhoudelijke informatie alleen met toestemming van leerling en ouder(s) terug aan school. 

Wat is de rol van de leerplichtambtenaar? De leerplichtambtenaar houdt toezicht op ongeoorloofd schoolverzuim, vanuit zijn verantwoordelijkheid de leerplichtwet te handhaven. 

Zelf een M@ZL-consult aanvragen? Wanneer u vragen of zorgen heeft over het ziekteverzuim van uw kind, neemt u dan gerust contact op met de GGD Limburg-Noord, met vermelding van naam en geboortedatum van uw kind per mail aan: dagverpleegkundige@vrln.nl

Langdurig zieke leerlingen
Als blijkt dat een leerling door ziekte langere tijd niet naar school kan komen, is het van belang dat u dit aan de coach/ mentor kenbaar maakt. Samen met u kan de coach/ mentor dan bekijken welke mogelijkheden er zijn om het onderwijs aan uw kind voort te zetten. Ook als een kind ziek is zien wij het als onze plicht te zorgen voor goed onderwijs en voor goed contact met klasgenoten en docenten. Ook  kunt u gebruik maken van de deskundigheid van een consulent voor zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst BCO te Venlo. Tel. (077) 351 92 84. Voor meer informatie: www.ziezon.nl