Medezeggenschapsraad (CMR en GMR)

Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bevoegd gezag is eindverantwoordelijke voor de gang van zaken in en om de school. Maar het bevoegd gezag beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over
belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht.  Er is medezeggenschap op twee niveaus:

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de belangen van de Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken. Vier leden van de Campus Medezeggenschapsraad (CMR), twee personeelsleden een ouder en een leerling, zijn hierin vertegenwoordigd.

De campusmedezeggenschapsraad (CMR) behartigt de belangen op campusniveau. De geleding ouders en de geleding leerlingen hebben hierin zes zetels en het personeel zes. De campusraad vergadert in principe eenmaal per maand. De vergaderingen zijn openbaar. Wie zich rechtstreeks wil informeren over de zaken waarover beraadslaagd wordt is van harte welkom. De agenda en de vergadertijdstippen worden steeds op verschillende plaatsen in school gepubliceerd en zijn ook bij de leden van de ouderraad en leerlingenraad bekend en kunnen desgewenst daar opgevraagd worden.