HAVO

HAVO

Het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs telt na de brugklas nog vier leerjaren. Deze afdeling biedt toegang tot hogere beroepsopleidingen zoals hts, heao, lerarenopleiding enzovoorts.Leerlingen met een havodiploma kunnen ook doorstromen naar 5 vwo. In de Tweede Fase krijgt de bevordering van de zelfstandigheid van de leerling ruime aandacht.

In het derde leerjaar maken leerlingen een keuze uit één van vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid
en Natuur en Techniek. Per profiel zijn er een aantal verplichte vakken en keuzevakken. Verder kiest de leerling ook nog een aantal vakken in het vrije deel.

Overgangsnormen en lessentabellen havo

Op ieder niveau krijgen leerlingen les in verschillende vakken en keuzevakken. Alle vakken tellen mee en aan de hand van de overgangsnormen wordt bepaald naar welke richting en of niveau een leerling kan gaan.

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) havo

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting genoemd, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen.

Eindexamens havo

College Den Hulster heeft regels vastgelegd voor een goede gang van zaken rondom de examinering van onze scholieren en het daarbij horende examentijdpad.

Havo pgp-M

Havo praktijkgericht programma Maatschappij (pgp-M) is ontwikkeld voor alle leerlingen in 4 havo. Leerlingen gaan in groepsverband aan de slag met praktijkgerichte opdrachten die vanuit het bedrijfsleven en overheidsinstellingen worden aangereikt.