Ouderraad

Wat doet de ouderraad van het Valuascollege?
De ouderraad is een overlegorgaan van ouders van leerlingen van het Valuascollege. Hierin worden allerlei zaken met betrekking tot de school en het onderwijs met de directie besproken. De ouderraad fungeert ook als klankbord voor de medezeggenschapsraad en de schooldirectie. Bij een aantal activiteiten op school verleent de ouderraad zijn medewerking.

De vergaderdata in het schooljaar 2020 / 2021 worden binnenkort gepubliceerd

Thema-avonden
Regelmatig organiseert de ouderraad thema-avonden voor ouders van leerlingen.
Enkele weken voor elke thema-avond ontvangen ouders een persoonlijke uitnodiging.

Klankbordgroepen
Binnen de klankbordgroepen (KBG) worden specifieke thema’s behandeld. In elke klankbordgroep proberen we met minimaal één lid van de ouderraad vertegenwoordigd te zijn. Er zijn o.a. KBG TOPklassen en KBG dyslexie.

Contactgegevens
U kunt contact opnemen door een mail te sturen naar: ouderr_vlc@ogvo.nl