Medezeggenschapsraad

Algemeen
Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bevoegd gezag is eindverantwoordelijke voor de gang van zaken in en om de school. Om leerlingen en werknemers zich maximaal te laten ontplooien overlegt dit bestuur structureel, vanuit goed werkgeverschap, met de medezeggenschapsraad.
De medezeggenschap in het Nederlandse onderwijs heeft via een wettelijk kader (de Wet Medezeggenschap Scholen, WMS) vorm gekregen. Binnen de drie samenwerkende scholen voor VO (Voortgezet Onderwijs) in Venlo is er op twee niveaus medezeggenschap mogelijk:

  • voor campus overstijgende onderwerpen is dat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die overleg voert met het College van Bestuur
  • voor campus eigen zaken is dat de Campus Medezeggenschapsraad (CMR) die overleg voert met de campusdirectie.

 

Bevoegdheden
Binnen de medezeggenschap hebben de Raden een aantal bevoegdheden. Afhankelijk van het onderwerp is er adviesrecht of instemmingsrecht. Hier is ook een beroepsprocedure mogelijk. Voor alles geldt dat de raden goed geïnformeerd moeten zijn en er is daarom ook informatierecht.

In de reglementen en statuten zijn de details vervat, zowel op GMR- als CMR-niveau.
Ook wordt hierin nauwkeurig geregeld wat per onderwerp de verhouding is tussen bevoegdheden van de GMR en de CMR.

Vertegenwoordiging
Elke campusraad bestaat voor 50% uit personeelsleden (paritaire vertegenwoordiging), 25% ouders en 25% leerlingen. De GMR, die gekozen wordt uit de leden van de drie campus raden, telt 12 leden en bestaat dus uit 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen. De CMR bestaat eveneens uit 12 leden: 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen). Belangrijke onderwerpen van de laatste jaren zijn de totstandkoming van het totale pakket aan vernieuwde reglementen en statuten, de verdere uitrol van de ICT-voorzieningen, ouderbijdrage, het taakbeleid, de ICT-gedragscode voor personeel en leerlingen en natuurlijk de jaarlijkse terugkerende onderwerpen van financiële aard zoals de begroting.

Personeelsgeleding
Dhr. Roel Rievers (Secretaris)
Dhr. Jacques Knelissen (Penningmeester)
Dhr. Bart Neervoort
Dhr. William Stoot (OOP)
Mevr. Esther van der Sande (Voorzitter)
Mevr. Kim Stikkelbroeck-Steegh

Oudergeleding
Mevr. Moniek Aldewereld
Dhr. Clim Titulaer
Dhr. Wil Bosch

Leerlinggeleding
Rafael Crucho
Daphne Slikkerveer
Maartje Oosterhuis

Notulant
Vacant

Wanneer u vragen of opmerkingen over de CMR heeft, kunt zich te allen tijde richten tot de secretaris middels het volgende mailadres: cmr-vlc@ogvo.nl.

Agenda
Vergaderingen van de CMR vinden maandelijks plaats en zijn openbaar.
Mocht u een vergadering willen bijwonen, kunt u zich wenden tot de secretaris.