Missie en visie

Wij bieden regulier onderwijs aan in drie brede scholengemeenschappen aan elk kind in de regio Venlo. De oorsprong van ons onderwijs is gefundeerd op christelijk en humanistische waarden, met respect voor andere levensovertuigingen. Ons onderwijs is een spiegel van de samenleving, vol diversiteit en met meer kansengelijkheid, waarbinnen

Missie
Wij leveren met onze onderwijsgemeenschap een bijdrage aan het fundament voor een duurzame toekomst van de Regio Venlo door het aanbieden van regulier voortgezet onderwijs.

Visie
Wij willen duurzaam bijdragen aan de veranderende wereld van morgen door leerlingen en medewerkers te ondersteunen in een leven lang wendbaar te zijn. Wij stimuleren onze leerlingen, elkaar en onze omgeving toekomstgericht te leren, ontwikkelen en werken. Wij doen dit in samenwerking met alle betrokkenen gestoeld op enerzijds innovatie en anderzijds op continue verbetering. En houden daarin rekening met diversiteit van mensen, en de noodzaak tot levenslang leren.

In dit koersdocument zijn beknopt, aansprekend en prikkelend onze waarden vastgelegd en worden de doelen voor de komende jaren globaal beschreven. Het geeft daarmee richting aan OGVO als geheel.