Klachtenregeling

Volgens de Kwaliteitswet, die betrekking heeft op het onderwijs, kent OGVO een klachtenregeling en is er een Externe Onafhankelijke Klachtencommissie. Een klacht indienen kan digitaal via de website van de Landelijke Klachtencommissie (LKC).

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school worden in eerste instantie in goed overleg tussen de betrokkenen opgelost. Als dit niet lukt, kan overleg met de leerlingbegeleider, mentor, schoolvertrouwenspersoon, campusdirectie, of het College van Bestuur volgen. Als dit niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.

Indien de klager een beroep doet op de hulp van de Klachtencommissie, vormt de externe vertrouwenspersoon de eerste schakel. Deze weegt de klacht en zoekt contact met de betrokkenen om aard en achtergrond van de klacht na te gaan en mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen. In gevallen waar dit niet mogelijk is, wordt de klacht doorgeleid naar de Klachtencommissie. Deze bestaat uit een aantal onafhankelijke domeindeskundigen.

De externe vertrouwenspersoon functioneert laagdrempelig als aanspreekpunt. Hij gaat na of de gebeurtenis een reden is voor een klacht en of er door bemiddeling een oplossing bereikt kan worden. Desgewenst begeleidt hij de klager bij de verdere procedure. Indien het aan de orde is, verwijst hij de klager naar andere instanties die gespecialiseerd zijn in opvang en hulpverlening. Ten slotte: de externe vertrouwenspersoon kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bevoegd gezag.

Tot extern vertrouwenspersoon is benoemd de heer J. Raedts. Hij is te bereiken via: jhgraedts@icloud.com

Klachtenregeling OGVO april 2021