Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht behartigt de verschillende maatschappelijke belangen die gerelateerd zijn aan de activiteiten die de Onderwijsgemeenschap ontplooit. Het College van Bestuur legt integraal verantwoording af aan de Raad over de wijze waarop het omgaat met de toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De Raad staat daarnaast het College van Bestuur met raad en advies terzijde en beoordeelt het College op van te voren vastgestelde en overeengekomen doelen. De Raad onderschrijft zowel de missie en de doelstellingen van de Onderwijsgemeenschap, als de Code Goed Bestuur.

In het Reglement Raad van Toezicht staat een beschrijving en uitwerking van bepalingen omtrent de samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht. Daarnaast behelst het de richtlijnen voor het hanteren hiervan.

In het toezichtplan van de Raad van Toezicht staan de gemeenschappelijke waarden, uitgangspunten en indicatoren en criteria voor de beoordeling van het bestuursbeleid.