Eindexamens 2021

16 februari 2021

Vanwege de coronacrisis hebben leerlingen in 2021 ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen, waarmee leerlingen het centraal examen kunnen spreiden over langere tijd. Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen (2 in totaal). Daarnaast mogen leerlingen 1 vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Voor het vmbo zijn er extra wijzigingen.

Een aantal dingen zijn anders door de bijzondere situatie van dit schooljaar.

Wijzigingen in het centraal examen in schooljaar 2020-2021

Tweede tijdvak van het centraal examen verlengd naar 10 dagen

Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van 4 naar 10 dagen. Zo kunnen leerlingen die ziek zijn of in quarantaine zitten in het eerste tijdvak, het hele centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Ook kunnen leerlingen 1 of meerdere vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak zodat voor deze vakken meer voorbereidingstijd is.

Extra herkansing

Alle eindexamenleerlingen krijgen een extra herkansing voor het centraal examen. Zij kunnen 2 vakken herkansen in plaats van 1.

Een vak niet mee laten tellen voor het bepalen van de uitslag

Leerlingen kunnen het cijfer van een vak niet mee laten tellen bij het bepalen van de uitslag. Het gaat om het wegstrepen van een eindcijfer voor een heel vak. Het wegstrepen van een eindcijfer kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen. Die leerlingen kunnen zo alsnog hun diploma halen en doorstromen naar het vervolgonderwijs. Het eindcijfer van het weggestreepte vak blijft wél zichtbaar op de cijferlijst. Leerlingen kunnen het vak niet laten vallen. Zij moeten wel het volledige examen hebben afgelegd.

Dit vak mag geen kernvak zijn. Kernvakken verschillen per schoolsoort. Voor het vmbo is Nederlands een kernvak, voor het havo en vwo zijn Nederlands en Engels en voor zover van toepassing wiskunde (A, B of C) kernvakken.

Extra ondersteuning in voorbereiding op het examen

Ondanks dat examenleerlingen ook deze weken naar school kunnen, hebben veel scholieren dit jaar een minder optimale voorbereiding gehad op de examens. Om leerlingen extra ondersteuning te bieden bij de voorbereiding op het examen wordt er geld vrijgemaakt voor scholen om extra begeleiding te organiseren. Daarnaast wordt per 1 maart een nieuw online platform gelanceerd waar examenlesstof wordt uitgelegd. Dit platform is vrij toegankelijk voor examenleerlingen. Daarop komen kennisclips voor alle vakken (op onderwerp en niveau), de recente examens digitaal gebundeld en (interactieve) webinars om leerlingen te helpen in hun voorbereiding op het examen.

Herkansing in derde tijdvak

Leerlingen die in het tweede tijdvak opgaan voor de eerste kans van het centraal examen van 1 of meerdere vakken maken in het examenjaar 2020-2021 in een extra, derde tijdvak een eventuele herkansing.

Naast de verlenging van het tweede tijdvak, de extra herkansing en de mogelijkheid om een vak niet mee te laten tellen, zijn er voor leerlingen in het vmbo extra wijzigingen:

  • Leerlingen die examen doen in het beroepsgerichte profielvak in het vmbo sluiten dit vak in het schooljaar 2020-2021 af met een schoolexamen. Dit is in plaats van een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe).
  • Scholen kunnen digitale flexibele examens (centrale examens) in het vmbo-bb en vmbo–kb afnemen tot uiterlijk 23 juli 2021.

Extra herkansing voor staatsexamenkandidaten

De maatregelen hierboven gelden ook voor staatsexamenkandidaten. Net als alle eindexamenleerlingen hebben staatsexamenkandidaten de mogelijkheid om het centraal examen te spreiden over tijdvak 1 en tijdvak 2. Staatsexamenkandidaten die in 2021 opgaan voor een diploma krijgen de mogelijkheid om van twee vakken alle examenonderdelen te herkansen (centraal examen en college-examen). Dat is net als voor alle eindexamenleerlingen één extra herkansing voor het centraal examen en daarnaast één extra herkansing voor een college-examen. Ook krijgen staatsexamenkandidaten de mogelijkheid om een eindcijfer weg te strepen en niet te laten meetellen bij de uitslag.

Bepalen van de uitslag

De school stelt de uitslag van het examen volgens de bestaande regels vast. Zoals de kernvakkenregel, de 5,5-regel en het maximaal aantal onvoldoendes. Als het eindcijfer van een vak niet bij de uitslag wordt betrokken, wordt de uitslag vastgesteld op basis van de overige vakken. Bekijk de precieze voorwaarden op Mijneindexamen.nl.

Normering 2021

Dit jaar kan er niet worden genormeerd zoals andere jaren. Dat komt doordat veel eindexamenkandidaten tot nu toe een andere voorbereiding op het eindexamen hebben gehad. Er wordt daarom een normering gebruikt die zo dicht mogelijk in de buurt komt bij de normering van andere jaren.

Daarvoor wordt gekeken naar de cijfers die de afgelopen jaren zijn gehaald op de centrale examens, naar de gemiddelde moeilijkheid van de examens van afgelopen jaren. Ook wordt aan alle docenten gevraagd om tijdens de correctie een inschatting te maken van hoe moeilijk het examen is. Zo kan het College voor Toetsen en Examens (CvTE) ervoor zorgen dat het cijfer dat leerlingen straks halen recht doet aan hun prestaties én dat de eisen die per vak gesteld worden vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren.

Hier vindt u meer informatie over de normering via het CvTE.

Bron: website Ministerie van Onderwijs, 16-02-2021

« Terug naar het nieuwsoverzicht