Update over toekomstplan

15 januari 2024

De intentie om in de toekomst naar één onderbouw- en één bovenbouwlocatie te gaan, is er nog steeds. Het fusieproces vergt echter tijd. Daarbij worden we ondersteund door extern adviesbureau SVRK. SVRK heeft een adviesrapport geschreven over hoe we tot een onderwijskundig en inhoudelijk breed gedragen toekomstperspectief komen.

Verrijking meerdere scenario’s

Een vaak gehoord onderwerp is het onderzoeken van meerdere scenario’s om er zeker van te zijn dat één onderbouw- en één bovenbouwlocatie het beste scenario is. Om definitieve besluiten te kunnen nemen, worden onderstaande scenario’s vóór 1 april verder onderwijskundig uitgewerkt:

  • Huidige drie campussen in stand houden met het huidige onderwijsaanbod
  • Aanpassing naar drie campussen met een vermindering van profielen en keuzevakken
  • Aanpassing naar twee campussen met een breed onderwijsaanbod (vmbo-havo-vwo)
  • Aanpassing naar één of twee onderbouwlocaties en één bovenbouwlocatie

Een deel van deze scenario’s is al door BMC onderzocht, maar dit onderzoek was voornamelijk financieel van aard. Wij vinden het belangrijk dat we het onderwijs zodanig vormgeven dat onze leerlingen er het meest bij gebaat zijn.

Tijdpad

In het adviesrapport van SVRK is het meest ideale tijdpad geschetst. Daarin zullen we telkens de balans moeten vinden tussen zorgvuldigheid en snelheid.

Betrokkenheid

De betrokkenheid van collega’s, ouders, leerlingen en de maatschappij om ons heen, vinden wij belangrijk. Daarom starten we met een onderwijskerngroep van collega’s, een interne supportgroep van collega’s en een externe klankbordgroep van ouders en andere betrokkenen. De onderwijskerngroep gaat aan de slag met het onderwijskundig uitwerken van de eerdergenoemde scenario’s. De support- en klankbordgroepen denken periodiek mee en geven feedback.

Wilt u meedenken?

Bent u ouder en zit uw kind in groep 7 / 8 van de basisschool of op een van onze middelbare scholen? En wilt u graag meedenken over onze toekomstplannen? Dan bent u van harte welkom om aan te sluiten bij onze klankbordgroep. Stuur dan een mail naar programmateam@ogvo.nl. Vermeld daarbij het volgende:

  • Naam
  • Woonplaats
  • School van uw kind(eren)
  • Klas van uw kind(eren)

Ook docenten van groep 7 / 8 of andere betrokkenen zijn van harte welkom. Zij kunnen zich ook melden via programmateam@ogvo.nl.
Ouders van onze CMR’en of GMR worden maandelijks bijgesproken en doorlopen het traject via de medezeggenschap.

« Terug naar het nieuwsoverzicht