Schoolregels

Schoolregels

Vanzelfsprekendheden op het Blariacumcollege
+

Op het Blariacumcollege is het vanzelfsprekend dat:
• Iedereen respect heeft voor elkaar en elkaars eigendommen
• Iedereen een bijdrage levert aan een veilige school
• Iedereen een bijdrage levert aan een schone school
• Iedereen een bijdrage levert aan een goede voortgang van de lessen
• Iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Zo werken we samen aan een prettige leeromgeving.

Per team kan een nadere invulling worden gegeven om recht te doen aan eigenheid en verscheidenheid van leerlingen. Teamspecifieke regels en afspraken mogen niet strijdig zijn met de vanzelfsprekendheden en algemene schoolregels.

Schoolpas
+

Leerlingen dienen tijdens schooltijd altijd hun schoolpasje bij zich te hebben en dit op verzoek te tonen. Er vinden periodieke controles plaats. Als leerlingen hun pasje niet bij zich kunnen er maatregelen genomen worden.

Ziekmelding en verzuim
+

Ziekmelden gaat via de OGVO-app. Ga daarvoor in de app naar ‘Formulieren’, klik op ‘Ziek melden’ en geef de afwezigheid op. Om verlof te melden (huisarts, ziekenhuis, tandarts etc.) kiest u voor het formulier ‘Verlof melden’. Lukt dit niet, laat dit dan weten door te bellen naar de receptie van school.

Tip: In Magister in het menu kunt u via ‘Afwezigheid’ klikken op de lijst per maand met geregistreerde afwezigheid. U kunt dan direct zien om welke registratie het gaat en of het om geoorloofd of ongeoorloofd verzuim gaat.

Beter melden en verlof
Verlof aanvragen en beter melden gaat ook via de OGVO-app. Ouders en/of verzorgers dienen digitaal dit formulier in te vullen. Zodra u dit formulier heeft verzonden, komt dit in de mailbox van de verzuimcoördinator terecht. Hij zal deze meldingen handmatig in Magister verwerken. Dit gebeurt dus niet automatisch.

Speciaal verlof moet eerst worden goedgekeurd door de betreffende teamleider.

Het Blariacumcollege werkt met een verzuim- en ziekmeldingsprotocol. Bij langdurig verzuim wordt met de ouders contact opgenomen.

Te laat komen
+

De leerling die te laat komt, meldt zich in het lokaal waar hij/zij op dat moment moet zijn. De docent geeft de leerling een te-laat melding in Magister. Wanneer een leerling te laat is (tot 19 minuten) moet de leerling zich de volgende ochtend om 08:00 uur melden in lokaal 310. Wanneer een leerling meer dan 19 minuten te laat is dan moet de leerling zich ook om 08.00 uur melden en 1 uur corvee werkzaamheden verrichten. Het betreft hier ongeoorloofde afwezigheid.

Kleding
+
  • Jassen, mutsen en petten horen in de garderobe of in de kluisjes. Het dragen van mutsen en petten is slechts buiten de gebouwen toegestaan.
  • Iedereen draagt correcte (niet-aanstootgevende) kleding.
Fietsenstalling
+

Fietsen, brommers, scooters dienen te worden gestald op de daartoe aangewezen plaatsen. De leerlingen zijn verplicht om daarbij de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Voor de les
+

Voorafgaand aan de lessen en tijdens de pauzes bevinden de leerlingen zich in het restaurant, het atrium of buiten het gebouw op het schoolterrein. Dit zijn ook de enige drie plaatsen waar ze mogen eten en drinken. Leerlingen van het Juniorcollege zijn tijdens schooltijden op het schoolterrein of in de schoolgebouwen.

Multimedia
+
  • Op school geldt: mobieltjes zijn thuis of in de kluis. Dat betekent dat leerlingen hun telefoon thuis laten of bij binnenkomst op school in hun kluisje leggen. Pas na het laatste lesuur, als de leerling naar huis gaat, mag de telefoon weer uit het kluisje. Ook op andere plekken in de school of op het schoolterrein mogen geen telefoons gebruikt worden. Dus ook niet in gangen, kantine, gymzaal of sporthal.
    Er zijn uitzonderingen voor onder andere medische redenen. Deze moeten dan bij ons bekend zijn en in het leerlingendossier staan. Ook maken we een uitzondering bij bepaalde externe activiteiten en calamiteiten. Lees hier meer over ons telefoonbeleid.
  • Fotograferen, geluid opnemen en filmen zonder toestemming is verboden.
Gedragscode Sociale Media en ICT
+

Het Blariacumcollege beschikt over een gedragscode sociale media voor leerlingen. Onder sociale media verstaan we alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen. Wanneer leerlingen via sociale media willen berichten over aspecten die met school te maken hebben, willen we ze op het volgende wijzen:

Alleen de directie brengt officiële mededelingen over de school naar buiten via het account van het Blariacumcollege. Leerlingen plaatsen en verspreiden geen berichten over anderen, zeker niet als het gaat om privé-informatie of vertrouwelijke informatie. Leerlingen gedragen zich online zoals ze zich ook binnen de school behoren te gedragen.

De schoolregels en de omgangsvormen binnen school zijn ook van toepassing op sociale media. Pesten op school wordt niet getolereerd, dus ook niet op sociale media.

Leerlingen plaatsen geen berichten die bedreigend, discriminerend, beschadigend of haatdragend zijn voor een andere persoon (leerlingen en/of medewerkers) en/of het Blariacumcollege.

Het is belangrijk dat leerlingen zich aan de gedragscode sociale media houden. Ze zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun publicaties en verspreiding van publicaties via sociale media, zowel in als buiten de school. Als leerlingen afwijken van deze gedragscode zal de school de ouders/verzorgers informeren en maatregelen nemen. In ernstige situaties kan dit zelfs verwijdering van de school inhouden.

De gedragscodes voor social media en ICT zijn hier te raadplegen.

Energiedrank
+

Energiedranken zoals Red-Bull, Monster en Bullit hebben een sterk stimulerende werking. Ze leiden in veel gevallen tot druk gedrag en ze kunnen klachten als rusteloosheid, concentratieproblemen en slaapproblemen veroorzaken. Daarom is het gebruik van energiedrank op school niet toegestaan.

Roken, drugs & alcohol
+

Het Blariacumcollege is een rookvrije school. Dat betekent dat binnen het schoolgebouw en op het buitenterrein van de school niet mag worden gerookt.

Toelichting roken: alle soorten van elektronische sigaretten zoals vapes zijn verboden in onze gebouwen en terreinen net als snus en andere nicotinehoudende middelen.

Niet toegestaan zijn:

• Drugsgebruik en het verhandelen van drugs
• Gokken en/of spelen met inzet
• Alcoholgebruik

Diefstal, vandalisme en verbaal/fysiek geweld
+

Bij diefstal, vernielingen, verbaal en fysiek geweld kan de politie worden gewaarschuwd en aangifte worden gedaan. Eventuele schade wordt verhaald op de ouders/verzorgers. Het convenant “veilige school” is hier van toepassing.

Beschikbaarheid voor school
+

Van maandag tot en met vrijdag zijn leerlingen tot 17.00 uur beschikbaar voor school. Dit kan zijn voor bijvoorbeeld een herkansing van een toets, extra ondersteuning of nakomen. Verenigingen, muzieklessen, werk etc. regelen en bezoeken de leerlingen buiten deze uren. Incidenteel kunnen door school georganiseerde activiteiten/excursies ook later dan 17.00 uur afgelopen zijn.