Ouderbijdrage

Naast het verzorgen van regulier onderwijs biedt de school ook extra diensten en activiteiten aan die als doel hebben de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen. Deze activiteiten en diensten worden niet door de overheid bekostigd en de school vraagt elk jaar aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage om deze kosten te dekken.
Voor deze vrijwillige ouderbijdrage hanteren wij de volgende uitgangspunten:

In principe zijn alle bijdragen van ouders vrijwillig. Ouders kiezen voor welke onderdelen zij een vrijwillige bijdrage willen betalen.
Voor verplichte onderdelen in het lesprogramma vragen we geen ouderbijdrage.

De regeling heeft de instemming van de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de oudergeleding van de Campus Medezeggenschapsraad.

Lesmateriaal (boeken e.d.) is gratis en kent geen bijdrage.

Materialen die nodig zijn voor het volgen van de lessen (veiligheidsschoenen, rekenmachine e.d.) kunnen door school aangeschaft worden en worden doorbelast aan de ouders. Dit gebeurt op vrijwillige basis. Ouders mogen deze materialen ook zelf aanschaffen, maar de materialen dienen wel te voldoen aan de door de school gestelde kwaliteitseisen.

Voor extra specialisaties vraagt de school extra geld.

De ouders ontvangen een e-mail met daarin een link naar de factuur. Op deze factuur kunnen ouders hun keuzes kenbaar maken. Een apart venster laat de algemene voorwaarden zien. Na acceptatie hiervan kan de factuur worden voldaan middels iDEAL of overschrijving. Ouders waarvan bij de school geen e-mailadres bekend is, ontvangen een factuur per post.

Daarnaast zullen in de loop van het jaar nog enkele facultatieve onderdelen worden aangeboden. Dit betreft met name excursies. Indien een leerling hieraan wil deelnemen, zal dit afzonderlijk gefactureerd worden.

Ouders kunnen een beroep doen op de reductie- en kwijtscheldingsregeling.

Hier vindt u de specificatie ouderbijdrage 2021-2022

Hier vindt u de toelichting op de factuurregels 2021-2022

Op www.ogvo.nl en op de website van de school is verdere informatie te vinden over de vrijwillige ouderbijdrage per opleiding/ leerjaar, de overeenkomst en de reductie- en kwijtscheldingsregeling.