Vmbo

Het vmbo is een vierjarige opleiding als voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). De programma’s zijn erop aangepast. Niveauverschillen in het vmbo zijn ondergebracht in 4 leerwegen:

 • basisberoepsgerichte leerweg
 • kaderberoepsgerichte leerweg
 • gemengde leerweg
 • theoretische leerweg.

Juniorcollege vmbo, leerjaar 1 en 2

De vier pijlers voor de onderbouw van het vmbo zijn:
• onderwijs op maat
• betekenisvol leren
• samenwerkend leren
• activerend leren

De leerlingen leren voor alle vakken en leergebieden in eenzelfde structuur: expertlessen, lessen in het OLC (Open Leer Centrum), praktijklessen en projecten. Op iedere afdeling zijn expertlokalen, halfopen lokalen en een OLC aanwezig. Buiten de eigen afdeling wordt gebruik gemaakt van o.a. een mediatheek, een restaurant en een aantal praktijklokalen. In de onderbouw wordt gewerkt in tijdeenheden van 25/50/75 en 100 minuten. Expertlessen (uitleg en instructie) worden georganiseerd in blokken van 25 minuten.

Afdeling bbk, basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg

Op de afdeling basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg wordt een vorm van onderwijs gegeven die aansluit bij de ervaringen van de leerling. In de klassen zitten ongeveer 18 leerlingen. De coach geeft de leerlingen een groot aantal uren les. De leerlingen krijgen veel praktijk. De persoonlijke ontwikkeling staat voorop. Er wordt veel ruimte geboden voor ontwikkeling van interesse, talent en ambitie. Leerlingen werken op hun eigen niveau en zoveel mogelijk in hun eigen tempo, vaak met medeleerlingen en voor een deel zelfstandig. De leerling ontwikkelt zelfstandigheid en doorzettingsvermogen en de docenten leren de leerlingen om naar zichzelf te kijken. Niet alle leerlingen zijn op hetzelfde moment aan dezelfde stap toe. Er wordt niet alleen naar kennis gekeken maar ook naar de ontwikkeling in gedrag en werkhouding. In het kader van maatwerk wordt bovendien op deze afdeling veel lesstof op digitale wijze aangeboden, zodat er alle ruimte is voor de differentiatie in kennisniveau, interesse en tempo.

Afdeling kt, kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg

In de kt klassen zitten de leerlingen die uiteindelijk een diploma kaderberoepsgerichte leerweg of theoretische leerweg willen halen.
De leerlingen krijgen in het eerste leerjaar 16 verplichte vakken en een keuzevak (Sport, oriëntatie of vakoverstijgend onderwijs). Alle vakken tellen mee en aan de hand van de overgangsnormen wordt bepaald naar welke richting een leerling in leerjaar 3 kan gaan. Naast de studievaardigheden en cognitieve ontwikkeling wordt er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het sociaal-emotionele en aan normen en waarden. Samenwerken, reflectie en omgaan met elkaar staan hoog in het vaandel. Een deel van het lesprogramma bestaat uit projecten die altijd over meerdere vakken/leergebieden gaan. Uitgangspunten hierbij zijn dat de leerling: actief en in toenemende mate zelfstandig leert, zich oriënteert en dus zicht krijgt op zijn mogelijkheden voor zijn verdere (school)loopbaan en op de samenleving.

De bovenbouw van het vmbo (leerjaren 3 en 4) in het Seniorcollege omvat verschillende opleidingen waaruit de leerling kan kiezen:

 • Afdeling gl/tl, gemengde leerweg en theoretische leerweg
 • Media, Vormgeving en ICT (MVI)
 • Economie en Ondernemen (E & O)
 • Dienstverlening en Producten (D&P)
 • Zorg en Welzijn (Z&W)

Pilot parallelklas bkt

Vanaf 2023-2024 draait er vanuit de subsidie heterogene brugklassen een pilot op afdeling vmbo onderbouw, genaamd parallelklas bkt. In deze pilot zijn klas 1bk1 en 1kt1 voor zoveel mogelijk vakken parallel geroosterd: de klassen krijgen op een aantal momenten dezelfde les aangeboden (bijv. Nederlands) door docenten die naast elkaar lesgeven. Dit biedt docenten de mogelijkheid om leerlingen die uitdaging willen/nodig hebben, te laten meedoen bij de instructie op theoretisch niveau. We willen leerlingen met kaderniveau de mogelijkheid bieden om bij een of meerdere lessen te ervaren hoe het is om instructie, werk en toetsing op theoretisch niveau te krijgen.

We geloven er vanuit onze visie op kansengelijkheid in dat leerlingen goed moeten kunnen wennen aan een uitdagender niveau. Zeker als ze na leerjaar 1 bijv. de overstap maken van basis-kader naar kader-theoretisch.

Indien een leerling volgens docenten in aanmerking komt voor uitdaging, zal de coach van de leerlingen dit met ouders / verzorgers bespreken. Als er vanuit hen een akkoord is, kan een leerling voor een of meer lessen mee gaan draaien bij de instructie op theoretisch niveau. Toetsen die gemaakt worden op theoretisch niveau, worden in kolom 500 in Magister genoteerd. Zo kunnen leerlingen en ouders / verzorgers de voortgang bijhouden. Indien er signalen zijn dat een leerling na leerjaar 1 volledig kan doorstromen naar een kt-klas, zal dit door de coach uiterlijk bij rapport 3 besproken worden met de ouders/verzorgers en leerling.

Afdeling gl/tl, gemengde leerweg en theoretische leerweg

Leerlingen met het advies theoretische leerweg, die meer beroepsgericht willen werken, kunnen dat doen met de opleiding gemengde leerweg. Ze kiezen dan voor algemeen vormende vakken en een praktisch vak, dat meer op een beroep is gericht. Het Blariacumcollege biedt de vakken MVI (Media, Vormgeving en ICT), Zorg en Welzijn (verzorging), E & O (Economien & Ondernemen) en D & P (Dienstverlening & Producten) aan. Door het ruime aanbod aan vakken in de theoretische leerweg blijven de mogelijkheden open voor bijna iedere vervolgopleiding.

De theoretische leerweg bestaat uit de volgende vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, biologie, tekenen, handvaardigheid, lichamelijke oefening 2 en het vak Media, Vormgeving & ITTL (Het Blariacumcollege is een van de 11 scholen in Nederland die dit vak mag aanbieden op de theoretische Leerweg). Afhankelijk van de sector kunnen leerlingen drie of vier vakken kiezen. De sectoren zijn: Zorg & Welzijn, Economie, Natuur & Milieu en Techniek. Verder krijgen leerlingen ook de vakken: cultureel kunstzinnige vorming (ckv), lichamelijke oefening 1 en maatschappijleer aangeboden. Naast kennisverwerving wordt er ook veel aandacht besteed aan vaardigheden die in het vervolgonderwijs van belang zijn, zoals organiseren, plannen, onderzoeks- en presentatievaardigheden.

Behalve het volgen van theoretische lessen werken de leerlingen aan werkstukken, lopen stage op een door hen zelf uitgezocht bedrijf en maken verschillende excursies. De leerlingen doen examen in zeven vakken. Hierdoor wordt de aansluiting met havo en mbo aanzienlijk verbeterd. De afdeling gl/ tl heeft voor vanaf 2012 tot en met 2017 de titel ‘Excellente School’ toegekend gekregen. Volgens de jury voldoet het Blariacumcollege aan alle criteria. In het bijzonder werden genoemd: de maatschappelijke en culturele projecten, de buitenlandse reizen, bijscholing van docenten, ondersteuning en begeleiding van leerlingen, vakoverstijgende lesprogramma’s en de uitstekende examenresultaten. Het eigenaarschap van de leerlingen wordt vergroot door de KWT lessen. Leerlingen kiezen in die lesuren de vakken zie ze zelf nodig hebben. Bijna alle leerlingen van de afdeling vmbo-gl/tl volgen een extra vak en al jarenlang wordt een slagingspercentage gehaald van meer dan 95%. Kortom, uitstekende prestaties.

Media, Vormgeving en ICT (MVI)

Het profiel MVI is bedoeld voor leerlingen die zich willen oriënteren op een breed scala aan beroepen en opleidingen die iets te maken hebben met (digitale) vormgeving, media en ICT. De leerlingen leren in kleine groepjes samen te werken aan opdrachten die leiden tot eindproducten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van laptops, foto- en videoapparatuur, geavanceerde print- en nabewerktechnieken en professionele software-pakketten. Bij het uitvoeren van de opdrachten staat het eigen initiatief en de ontwikkeling van de eigen skills van de leerling centraal.

Economie en Ondernemen (E & O)

Het profiel Economie en Ondernemen is een brede opleiding met veel mogelijkheden binnen de economische sector. Het profiel bestaat uit 4 verplichte profielvakken:

 • Commercieel
 • Secretarieel
 • Logistiek
 • Administratie

Binnen het profiel worden er 4 keuzevakken aangeboden:

 • Marketing
 • Officemanagement
 • Distributie
 • Ondernemen
 • Webshop

Dienstverlening en Producten (D&P)

Het profiel Dienstverlening & Producten (D&P) is een breed oriënterend profiel. Je maakt kennis met verschillende beroepen. Door het uitvoeren van allerlei praktijkopdrachten leer je jezelf kennen, ontdek je wat je leuk vindt, waar je goed in bent en wat je nog graag zou willen leren. Daarnaast is het maken van keuzes een belangrijk onderdeel.
D&P gaat over alles wat je doet of maakt voor een ander. Het is natuurlijk heel belangrijk dat jij weet wat die ander wil, dat jij jezelf goed kunt presenteren en dat je creatief bent.

Het profiel D&P is niet aan één sector of werkveld gebonden. Tijdens het profiel leer je allerlei algemene vaardigheden die in elk beroep nodig zijn. Denk hierbij aan samenwerken, presenteren, zelfstandig werken, organiseren, ICT en werken in werkplaats en keuken.
Na 2 jaar D&P heb je een beter beeld van wat bij je past en maak je een meer bewuste keuze voor een opleiding in het mbo, waarbij vrijwel geen enkele opleiding uitgesloten is.

Zorg en Welzijn (Z&W)

Het profiel zorg en welzijn is voor leerlingen die later “iets met mensen” willen doen. Als je “iets” met uiterlijke verzorging wil, kies je aan het einde van je 2e leerjaar voor het uitstroomprofiel uiterlijke verzorging. De verplichte profielvakken die je bij zowel zorg en welzijn als uiterlijke verzorging krijgt zijn:

 • Mens en omgeving
 • Mens en gezondheid
 • Mens en zorg
 • Mens en activiteit

Per uitstroomprofiel zijn er een aantal keuzevakken die je volgt. Voor het uitstroomprofiel zorg en welzijn zijn dit de keuzevakken:

 • Facilitaire dienstverlening; catering en inrichting
 • Welzijn volwassenen en ouderen
 • Welzijn kind en jongeren
 • Assisteren in de gezondheidszorg