Ondersteuning

Het Blariacumcollege besteedt veel aandacht aan de leerlingbegeleiding, die gericht is op de individuele behoefte van een jongere.
Veel medewerkers zijn bij de begeleiding van de leerlingen betrokken: bij de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden, bij de vele keuzes die ze moeten maken, bij eventuele studieproblemen en bij persoonlijke problemen. Het uitgangspunt bij de begeleiding is de ontwikkeling van de leerling tot jongvolwassene zo goed mogelijk te laten verlopen.

We willen de leerling helpen zelfstandig te worden. Samenwerking tussen leerlingen, ouders en school is hierbij van cruciaal belang.

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord bewaakt, bevordert en beschermt de gezonde groei en ontwikkeling van kwetsbare kinderen, lichamelijk én geestelijk. De jeugdarts of verpleegkundige onderzoekt de jongeren van klas 2 of klas 3 in het voortgezet onderwijs op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Kijk voor meer informatie over jeugdgezondheidszorg op www.ggdlimburgnoord.nl of bel met 088 – 11 91 200

Langdurig zieke leerling

De school heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn na ziekmelding.
Daarom hanteren we het ziekteverzuimbeleid volgens M@ZL (“Mazzel”). M@ZL staat voor Medische Advisering van de Ziek gemelde leerling. Wanneer de school zelf structureel aandacht besteedt aan de ziek gemelde leerling, en indien nodig of gewenst de jeugdarts consulteert, kan de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd worden Bij het verzuimbeleid volgens M@ZL werken de school, een jeugdarts en de leerplichtambtenaar nauw samen.

Leerlingbegeleiders

De coach is voor ouders en leerlingen het belangrijkste aanspreekpunt binnen de school. Deze docent is de eerste die vragen beantwoordt en ondersteuningsvragen tracht op te lossen. De coach zorgt ervoor dat anderen ingeschakeld worden als dat wenselijk of nodig is. De coach houdt de ouders op de hoogte van het functioneren van hun kind.

Het ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit een ondersteuningscoördinator, leerling
ondersteuners en een gedragswetenschapper.

Ondersteuning ziet er als volgt uit:

SOT (School-Ondersteunings-Team)

Als een coach samen met het team geen oplossing kan vinden voor de ondersteuningsvraag van de leerling, kan hij naar het SOT (School-Ondersteunings-Team) gaan voor advies. Aan het SOT kunnen naast de coach, de ondersteuningscoördinator, het wijkteamlid, de medewerker van Incluzio en een
gedragswetenschapper ook nog externe partners gevraagd worden om deel te nemen. Bijvoorbeeld de consulent leerplicht, de jeugdarts, een adviseur vanuit de GGZ en de politie. Vanuit het SOT wordt een traject voor de leerling uitgezet. Ouders dienen altijd toestemming te geven voor een bespreking in het SOT en worden door de coach op de hoogte gebracht van de gemaakte afspraken of gegeven adviezen in
het SOT.

SPOP (Speciaal Passend Onderwijs Project)

SPOP is een project voor leerlingen die structurele begeleiding nodig hebben, als het gaat om plannen, organiseren of het vóór- structureren van de dag. Dit gebeurt in de groep vóór schooltijd op het Plein en de afdeling. SPOP biedt tevens de mogelijkheid om individuele ondersteuning of aansturing te krijgen dit is onder schooltijd. Er is ook aandacht voor veiligheid en het sociaal emotioneel welbevinden van de leerling.

De Pleinklas

De Pleinklas is een kleine klas op het ondersteuningsplein waar leerlingen tijdelijk les krijgen. Het is bedoeld voor leerlingen de niet in een reguliere klas kunnen werken, of leerlingen die dreigen uit te vallen binnen de reguliere klas. Dit traject duurt maximaal drie maanden.

Extra ondersteuning

Sommige leerlingen hebben, binnen hun onderwijsleerproces, naast de basisondersteuning die de school biedt, extra ondersteuning nodig. Voor deze aanvullende onderwijsondersteuning wordt in samenspraak met de leerling en de ouders een zogenaamd ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. De belemmerende en compenserende factoren staan hierin concreet beschreven, waardoor het aangeboden onderwijs passend gemaakt kan worden voor de desbetreffende leerling. In het OPP staat onderbouwd welke mogelijkheden de leerling heeft om te komen tot een passend uitstroomprofiel. Het OPP wordt minimaal 1x per jaar met de leerling en de ouders geëvalueerd en bijgesteld.

Individuele trajecten

Sommige leerlingen zijn gebaat bij een individueel traject. Binnen onze reguliere school zijn er maar zeer beperkt mogelijkheden voor individuele trajecten. Deze trajecten worden uitgezet via het School- Ondersteunings-Team. Een individueel traject is altijd op maat. Voorbeelden van individuele begeleiding zijn: het welbevinden van een leerling vergroten, leren ‘leren’ (plannen, leerstrategieën aanleren), leren reflecteren, motiveren of een luisterend oor bieden.

Remedial Teaching

Tijdens de eerste weken van het schooljaar worden alle brugklassers getest op het gebied van spelling, begrijpend lezen, woordenschat en rekenvaardigheden. Zo kunnen problemen in een vroeg stadium gesignaleerd worden en kan er passende ondersteuning geboden worden binnen de lessen. Tevens is er voor klas één een naschools aanbod voor extra ondersteuning voor rekenen en/of taal onder de naam
Studyskills.

Taal- en rekenonderwijs

Met de invoering van de wet ‘Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’, zijn er omschrijvingen van kennis en vaardigheden vastgesteld die de leerling op een bepaald moment tijdens zijn opleiding moet beheersen. Het Blariacumcollege investeert in reken- en taallessen. Op basis van metingen volgen leerlingen een programma zodat ze tijdig zijn voorbereid op het juiste reken- of taalexamen.

Dyslexie

Dyslexie mag een succesvolle schoolloopbaan op het Blariacumcollege niet in de weg staan. De school doet er dan ook alles aan om, binnen haar mogelijkheden, deze leerlingen zoveel mogelijk te ondersteunen. Voor leerlingen met dyslexie bieden wij extra faciliteiten aan, zoals extra tijd voor het maken van toetsen en het gebruiken van auditieve ondersteuning tijdens lessen en of toetsen. In de brugklas leren leerlingen om te gaan met deze auditieve ondersteuning.

Kijk hier voor ons dyslexie- en faciliteitenprotocol.

Ondersteunen van coaches en teams

Naast het begeleiden en/of trainen van leerlingen, ondersteunen de leden van het ondersteuningsteam ook klassen, collega’s en teams. Denk bijvoorbeeld aan teamvoorlichting over leerlingen met ADHD of autisme, of het adviseren in een klassenaanpak aan de hand van lesobservaties. Ook kunnen zij bij oudergesprekken aanwezig zijn. Daarnaast bestaat er een begeleidingsprogramma voor groepen en/ of individuele docenten en stagiaires. Dit helpt bij het kwalitatief verbeteren van de primaire taak: het verzorgen van uitstekend onderwijs.

Toekenning ondersteuning voortgezet onderwijs (TOV)

TOV is bestemd voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben om een diploma te behalen. Het Blariacumcollege heeft diverse teams in huis, die gespecialiseerd zijn in deze vorm van leerwegondersteuning. Hierbij wordt altijd gekeken naar een goede afstemming van onderwijs en zorg. Uitgangspunt is dat wat in de klas kan gebeuren ook in de klas dient plaats te vinden. De ondersteuning is daar in eerste instantie op gericht. TOV kan worden aangevraagd door de basisschool.

Huiswerk onder begeleiding

Voor de leerlingen van de onderbouw wordt na afloop van de lessen huiswerk onder begeleiding aangeboden. Aanmelden hiervoor gaat via de coach en hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Huiswerk onder begeleiding valt net als extra ondersteuning rekenen en taal onder de naam Study Skills.

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school legt in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel van het Blariacumcollege vindt u op de site https://www.swvvo3101.nl/schools/blariacumcollege/