Inspraak

De medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Onderwijs schrijft voor dat aan elke school een medezeggenschapsraad (CMR) is verbonden. Het doel is de openheid, openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen.

In de CMR kunnen alle geledingen zitting nemen. De CMR heeft een aantal bevoegdheden zoals de bespreking van alle zaken die de school betreffen en het instemming of advies geven aan de schoolleiding. Binnen de drie samenwerkende scholen van OGVO (Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege) is er op twee niveaus zeggenschap:

  • voor campusoverstijgende onderwerpen is dat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die overleg voert met het College van Bestuur
  • voor campus eigen zaken is dat de Campus Medezeggenschapraad (CRM) die overleg voert met de campusdirectie

De MR bestaat uit 12 leden: 6 medewerkers, 3 ouders en 3 leerlingen. Elke maand is er overleg, dit is openbaar.

Voor informatie of vragen kunt u terecht bij de voorzitter Joep Derckx:
T (077) 3590200 – jderckx@ogvo.nl

De klankbordgroep en de leerlingenraad

Onderwijs gaat over leerlingen en dus is het belangrijk om naar ze te luisteren en ze te betrekken bij aspecten die voor hen belangrijk zijn. Leerlingen kunnen meepraten via de klankbordgroep. Elk team heeft een klankbordgroep. De onderwerpen die besproken worden hebben vooral betrekking op het dagelijkse schoolleven. Van elke klankbordgroep heeft een leerling zitting in de leerlingenraad. De leden van deze raad denken en praten mee over allerlei schoolzaken.

Drie leerlingen van de leerlingenraad hebben zitting in de medezeggenschapsraad van de school. Bovendien heeft één van deze drie leerlingen zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO).

De leerlingenraad wordt begeleid door een docent en vergadert gemiddeld een keer per maand. De campusdirecteur of een ander directielid kan hierbij aanwezig zijn.

De ouderraad

Het doel van de ouderraad is de school (en dus ook de leerlingen) op een positieve wijze te ondersteunen en te stimuleren, door belangstelling en betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen. Anders gezegd: “Als ouders zich interesseren voor de school, dan komt dat de leerlingen ten goede”. De ouderraad heeft geen formele (wettelijke) status en mag alleen adviezen uitbrengen. Ouders die niet direct zitting willen nemen in de officiële CMR zijn altijd van harte welkom om mee te denken en te praten. De ouderraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar.

Voor informatie over de ouderraad van het Blariacumcollege kunnen ouders mailen naar: or-blc@ ogvo.nl