Informatie voor ouders

Informatie voor ouders

Schoolboeken
+

Schoolboeken – bestaande uit studieboeken, werkboeken en digitaal lesmateriaal – zijn gratis voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor de levering van de schoolboeken werken de drie campussen van OGVO samen met de firma Iddink Learning Materials BV. Informatie over bestelling en levering van de boekenpakketten wordt door de school verstrekt. De werkboeken worden soms meerdere jaren gebruikt.

Verzekeringen
+

Ongevallenverzekering
Alle leerlingen zijn aanvullend verzekerd voor geneeskundige kosten ten gevolge van ongevallen op school, tijdens schooltijd.

Schoolreizen
Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken heeft een doorlopende reisverzekering. Indien de leerling deelneemt aan een een- of meerdaagse schoolreis (binnen- of buitenland), zorgt de betreffende campus voor aanmelding. U hoeft hierop geen actie te ondernemen. Een annuleringsverzekering kan eventueel zelf afgesloten worden.

Aansprakelijkheid
Voor de schade die leerlingen veroorzaken aan derden, moet u zelf een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) afsluiten. De school is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van kleding, tassen, (brom)fietsen enz. Schade aan eigendommen van de school, ontstaan door (mede-)schuld, kan op de leerling of op de ouders verhaald worden door middel van een aansprakelijkheidsstelling.

Onderwijstijd
+

Volgens de nieuwe wet modernisering onderwijstijd geldt er vanaf 15 augustus 2015 een urennorm voor de gehele schoolloopbaan. Het vastgestelde gemiddeld aantal uren voor het vmbo is 3.700 uur, voor het havo is dat 4.700 uur en voor het vwo 5.700 uur. Daarnaast moeten leerlingen minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen.

De wettelijk gestelde criteria voor onderwijstijd:
• (onderwijs)activiteiten die verzorgd worden
onder verantwoordelijkheid van bekwaam onderwijspersoneel.
• De onderwijstijd moet onder verantwoordelijkheid van de school bewust gepland en verzorgd worden.
• Op schoolniveau moet zijn afgesproken welke soorten onderwijsactiviteiten meetellen als onderwijstijd.

Bij het bepalen of een school de norm heeft gehaald, wordt rekening gehouden met de gevolgen van de vakantiespreiding door toepassing van een regiocorrectie. Met de onderwijstijd waar ook toets- en examenactiviteiten onder vallen, wordt niet alleen de wekelijkse planning van de lestijden (lessentabel) bedoeld. Soms vindt onderwijstijd plaats onder begeleiding, ook buiten het schoolgebouw. Dit betreft dan aanvullende verplichte activiteiten op het schoolgebonden programma. Het gaat dan bijvoorbeeld om een- en meerdaagse reizen en excursies, maar ook theaterbezoek, sportdagen, culturele avonden. Daarnaast maken de campussen maximaal gebruik van de Open Leercentra (OLC’s), waar leerlingen te allen tijde onder begeleiding zelfwerkzaam zijn, dan wel in groepen samenwerken aan een thema of project.

Lesuitval

De afwezigheid van de reguliere docent bij lessen wordt zoveel mogelijk opgevangen door vervangers.

Leerplicht, schorsing en verwijdering
+

In Nederland liggen de rechten en plichten van ouders, leerlingen en schooldirecteuren vast in de leerplichtwet. Voor meer informatie over het eindigen van de leerplicht, verlof, schorsing en verwijdering kunt u terecht bij de school.

Leerlingenstatuut
+

OGVO heeft een leerlingenstatuut, dat alle rechten en plichten van leerlingen benoemt. Het statuut bevat per campus een aanvullend campusleerlingenreglement waarin de regels zijn opgenomen die uitsluitend gelden voor de leerlingen van de betreffende campus. Het leerlingenstatuut kunt u vinden op www.ogvo.nl, het campusleerlingenreglement staat op de websites van de scholen.

Privacy
+

OGVO gaat zorgvuldig om met de privacy van leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, registreren wij gegevens over en van leerlingen. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Wij delen leerlinginformatie alleen met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Informatieplicht aan ouders
+

Na een echtscheiding moeten scholen in principe gelijke informatie aan ouders verschaffen. Wanneer beide ouders het gezag hebben, zijn zij beiden aanspreekpunt. Tevens moeten scholen de ouder zonder gezag van informatie voorzien, als hij of zij daar zelf om vraagt. Het gaat daarbij om het verschaffen van informatie rondom belangrijke feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de leerling. Wanneer scholen ouders niet van informatie mogen voorzien, moet dit zijn vastgelegd in een psychologisch- en/of pedagogisch rapport.
OGVO heeft de gedragsregels in deze vastgelegd in een protocol. Dit protocol kunt u vinden op www.ogvo.nl.

Inspectie van het onderwijs
+

Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De inspectie houdt daar toezicht op. Krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit? Voldoen scholen aan de wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De inspectie doet onderzoek bij besturen en scholen en stimuleert hen om voortdurend hun kwaliteit te verbeteren. Kijk voor meer informatie op www.onderwijsinspectie.nl.