Innovatief

Innovatief

Onze onderwijskundige visie maakt het noodzakelijk dat we op het Blariacumcollege zoeken naar vormen van maatwerk binnen en buiten de lessituaties. Zo zijn we sterk op zoek naar mogelijkheden om leerlingen, die in toenemende mate regie nemen over hun eigen, individuele leerproces, te bedienen op basis van hun leerbehoeften. We geven hier op een aantal manieren vorm aan.

Maatwerkdiploma

Als je op het Blariacumcollege zit, kun je ook een maatwerkdiploma halen. Dat betekent dat je een aantal vakken op een hoger niveau doet. Dat komt dan ook op je diploma te staan.

Keuzewerktijd (KWT)

Keuzewerktijd is een vorm van zelfstandig werken/zelfstandig leren en ook een vorm van externe differentiatie, waarbij de leerling zelf kiest aan welk vak hij wil werken. Het hoofddoel is dat docenten meer uit de leerlingen halen en meer inspelen op verschillen tussen de leerlingen. De leerlingen dienen meer op maat te worden bediend waardoor ze ook worden aangezet tot meer zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren, met aandacht voor de ontwikkeling van zowel kennis als vaardigheden. Verder bevordert dit ook de samenwerking tussen docenten. Het bieden van meer keuzemogelijkheden aan leerlingen vergroot de aandacht bij docenten voor het leren van de individuele leerling, de aandacht voor samenwerking tussen leerlingen bij groepswerk en mogelijk ook het werken met vakoverstijgende projecten (vooral gericht op de ontwikkeling van vaardigheden). Docenten geven feedback aan leerlingen op hun leren en hun keuzes waardoor leerlingen hun leren meer zelf gaan sturen. De leerling wordt zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces.Dit leidt tot het beter volgen van het leerproces van de leerlingen, het meer inspelen op verschillen tussen leerlingen, het aanbieden van mogelijkheden tot herhaling en verdieping.

Formatief evalueren

Op de afdeling basis-kader onderbouw wordt er door een tiental docenten gewerkt volgens de principes van formatieve evaluatie. Dat houdt in dat leerlingen aan het begin van het jaar einddoelen (feed-up) krijgen waar ze naartoe moeten werken. Resultaten van toetsen en opdrachten worden gebruikt om leerlingen op maat te helpen met hun ontwikkeling. Leerlingen krijgen na iedere opdracht en iedere toets feedback (wat ging goed?) en feedforward (wat kun je doen om jezelf te verbeteren?). Toetsen en opdrachten mogen ook verbeterd worden door leerlingen, zodat ze kunnen laten zien hoe ze zich ontwikkeld hebben. Leerlingen krijgen bij formatieve evaluatie ook meer ruimte om op eigen tempo te werken en om eigen keuzes te maken. De leerling staat centraal en mag ook ergens minder goed in zijn. Om dit te onderstrepen spreken de docenten die formatief werken nooit van onvoldoendes. In plaats daarvan worden de termen ‘je bent er nog niet’, ‘je bent op weg’, ‘je beheerst het goed’ en ‘je beheerst het super’ gehanteerd.

Academische leerlijn

Op het Blariacumcollege worden leerlingen op het vwo expliciet voorbereid op een wetenschappelijke loopbaan door de Academische leerlijn. De Academische Leerlijn is een project dat is ontstaan vanuit de opdracht om maatwerktrajecten te creëren binnen het reguliere onderwijs. Het doel van de academische leerlijn is de bevordering van de doorstroom tussen Voortgezet Onderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs door het ontwikkelen van de academische vaardigheden bij leerlingen.
Behalve de hierboven genoemde zaken zijn er nog een aantal zaken waar de academische leerlijn zich op gaat richten:

  • verbeteren van de contacten vanuit het VO met de lokale hogescholen en universiteit;
  • verhogen van de niveaus van de profielwerkstukken (havo-vwo breed);
  • verbeteren van doorstroom en aansluiting onderbouw => bovenbouw;
  • bewustwording creëren bij leerlingen omtrent het belang van onderzoeksvaardigheden;
  • organiseren van enkele wetenschapsdagen;
  • inbedden in het Excellentie-programma.