Goed onderwijs

Goed onderwijs

We erkennen als onderwijsorganisatie het belang van kwaliteit teneinde leerlingen en medewerkers in staat te stellen om het beste uit zichzelf te halen. Tegelijkertijd is het monitoren van kwaliteit en rendement van groot belang om te voorkomen dat de ontwikkeling van de school primair gericht is op het herstellen van de status quo door slechts te reageren op veranderingen in de omgeving van de organisatie. Regeren is immers vooruitzien. Binnen de schoolorganisatie werken we op verschillende manieren aan het monitoren van kwaliteit en rendement.

Ten eerste wordt er actief gestuurd op basis van cijfers die de kwaliteit van het onderwijs in kaart brengen. Op deze manier kunnen we komen tot doeltreffende, goed onderbouwde en weloverwogen interventies. Het is de taak van de kwaliteitsfunctionaris om de directie en medewerkers van informatie te voorzien die is afgezet tegen een landelijke benchmark. Te denken valt aan: doorstroomcijfers, slagingspercentages en percentielscores van vakken.
Deze informatie is onderwerp van gesprek tijdens overleggen van directie- en teamleiders en wordt op diverse manieren (schriftelijk en mondeling tijdens een studiedag of teamoverleg) aan de rest van het personeel teruggekoppeld.

Ten tweede streven we naar een professionele cultuur binnen onze onderwijsorganisatie die zich laat kenmerken door een open houding waarin het evalueren van het eigen handelen centraal staat. Om dit in kaart te brengen wordt het gebruik van verschillende instrumenten gestimuleerd. Te denken valt aan de Leerling-Evalueren-Docenten-enquête (LED).
Daarnaast wordt door medewerkers in toenemende mate gebruik gemaakt van eigen evaluaties, bijvoorbeeld via Google Forms, om de kwaliteit en het rendement van het eigen onderwijs (proces) in kaart te brengen.

Ten derde proberen we in toenemende mate gebruik te maken van inzichten van ouders en leerlingen om in kaart te brengen hoe we er op dit moment voor staan. Binnen deze context moet worden gedacht aan het uitzetten van tevredenheidsonderzoeken en de gesprekken met leerlingen (uit deklankbordgroepen en leerlingenraad) en ouders (uit de ouderraad).