Klachtenregeling

Volgens de Kwaliteitswet, die betrekking heeft op het onderwijs, heeft het bestuur een klachtenregeling en een Externe Onafhankelijke Klachtencommissie SOML/OGVO ingesteld.
Het adres hiervan is:
Klachtencommissie
Postbus 270
5900 AG  Venlo

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school worden in eerste instantie in goed overleg tussen de betrokkenen opgelost. Als dit niet lukt, kan overleg met de leerlingbegeleider, mentor, schoolvertrouwenspersoon, campusdirectie, of het College van Bestuur volgen. Pas wanneer ook dit niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op de Klachtenregeling.

Indien de klager een beroep doet op de hulp van de Klachtencommissie, vormt de externe vertrouwenspersoon de eerste schakel. Hij of zij weegt de klacht en zoekt contact met de betrokkenen om aard en achtergrond van de klacht na te gaan en mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen. In gevallen waar dit niet mogelijk blijkt te zijn, wordt de klacht doorgeleid naar de Algemene Klachtencommissie. Deze bestaat uit een aantal onafhankelijke domeindeskundigen. 

De externe vertrouwenspersoon functioneert laagdrempelig als aanspreekpunt. Hij gaat na of de gebeurtenis reden is voor een klacht en of door bemiddeling een oplossing bereikt kan worden. Desgewenst begeleidt hij de klager bij de verdere procedure. Indien nodig verwijst hij de klager naar andere instanties die gespecialiseerd zijn in opvang en hulpverlening. Als de externe vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen maar geen concrete klachten krijgt, kan hij de klachtencommissie en/of het bevoegd gezag daarvan in kennis stellen. Ten slotte: de externe vertrouwenspersoon kan gevraagd en ongevraagd advies geven over de besluiten die het bevoegd gezag zal gaan nemen. Hij is daarmee de spil in het beleid ter bestrijding van pesten, geweld, intimidatie en discriminatie.

Tot extern vertrouwenspersoon is benoemd de heer J. van Bree, Postbus 270,  5900 AG  Venlo.

Download hier de Klachtenregeling