Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken OGVO) verzorgt voortgezet onderwijs op maat voor leerlingen in de regio Venlo. De Onderwijsgemeenschap is een samenwerkingsstichting, opgebouwd uit drie gelijkwaardige campussen: het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege.

Professionele begeleiding startende docenten

De drie OGVO-scholen, Blariacumcollege, College den Hulster en het Valuascollege, werken intensief samen in het professionaliseringstraject van docenten in de inductiefase (begeleiden). Uit onderzoek blijkt dat begeleiding van startende leraren in de eerste drie jaar een gunstig effect heeft op hun bekwaamheidsgevoel en zorgt voor minder uitval.

Driejarig begeleidingsprogramma
OGVO kent al geruime tijd een driejarig programma met in het eerste jaar thema- en intervisiebijeenkomsten (deels bovenschools), naast een persoonlijk begeleidingstraject. In het tweede en derde jaar zijn er intervisiebijeenkomsten in combinatie met begeleiding op maat. De bijeenkomsten in het inductieprogramma zijn belangrijke momenten om in de hectiek van alledag samen stil te staan en te reflecteren op verschillende werkervaringen. Zo’n 70 collega’s zijn binnen OGVO dit schooljaar op deze manier begeleid in de ontwikkeling van hun professionele identiteit waarbij de eigen leerbehoefte centraal staat, ingebed in onze organisatiecultuur. 

Op bovenstaande manier geven we gehoor aan hetgeen het ministerie van OCW in de Lerarenagenda 2013-2020 heeft vastgesteld: in 2020 moeten alle startende leraren een driejarig begeleidingsprogramma volgen op hun werkplek. Niet alleen omdat een dergelijk programma uitval vermindert maar ook omdat het zorgt voor snellere professionele groei. Op deze manier draagt het ook bij aan het oplossen van het dubbele lerarenprobleem: ‘een kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren’.

“We zijn begonnen”
Als onderdeel van regionaal onderzoek hebben we samen met de universitaire lerarenopleiding van de Radboud Universiteit (RDA) ons inductieprogramma geëvalueerd met als uitgangspunt de volgende elementen:

  • vermindering van de werkdruk
  • enculturatie in school en schoolbeleid
  • een basis voor doorgaande professionalisering
  • begeleiding in de klas
  • intervisie met peers en begeleiding door coaches/begeleiders

Daarnaast is de ontwikkeling van onze startende leraren gemonitord door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen tbv hun landelijke onderzoek. In september 2019 worden beide onderzoeken afgerond en daarna worden wetenschappelijke publicaties gepresenteerd.

Eén opbrengst is alvast gedeeld in een voorpublicatie (‘We zijn begonnen’, verhalen uit de praktijk en een blik op de toekomst, juni 2019). Er is een verruimd perspectief ontstaan op doorgaande professionalisering van leraren. BSL vormt het begin van die professionalisering die verder gestalte krijgt door op drie niveaus samen te werken: tussen scholen en lerarenopleidingen, tussen scholen onderling en binnen de scholen. De noodzaak om hier blijvend aandacht aan te besteden is onverminderd groot.